gm@131 2018.07.01s
gm@130 2018.06.01
gm@129 2018.05.01
gm@128 2018.04.01
gm@127@ 2018.03.01
gm@126 2018.02.01
gm@124 2017.12.01
gm@123 2017,11,01
gm@122 2017,10,01
gm@121 2017.09.01
gm@120 2017.08.01
gm@119 2017.07.01
gm@118 2017.06.01
gm@117 2017.05.01
gm@116 2017.04.01
gm@114 2017.02.01
gm@113 2017.01.01
gm@112 2016.12.01
gm@111 2016.11.01
gm@110 2016.10.01
gm@109 2016.09.01
gm@108 2016.08.01
gm@107 2016.07.01
  gm@106 2016.06.01
gm@105 2016.05.01
gm@104 2016.04.01
  gm@103  2016.03.01 
  gm@102 2016.02.03
gm@101 2016.01.01
gm@100 2015.12.01
gm@XX 2015.11.01
gm@XW 2015.10.01
gm@X7 2015.09.01
gm@XU 2015.08.01
gm@XT 2015.07.01
gm@XS 2015.06.01
  gm@XR 2015.05.01
  gm@XQ 2015.04.01
  gm@X1 2015.03.01
gm@XO 2015.02.01
gm@WX 2015.01.01